Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Rachunkowość i finanse
(dla zaawansowanych)

Dlaczego warto wybrać kierunek Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)?

> Poznasz aktualne zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego,
> uzupełnisz wiadomości na temat prawa podatkowego,
> zaktualizujesz i poszerzysz posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów,
> będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK,
> ukończysz kurs obsługi programów SYMFONIA kadry i płace oraz SYMFONIA finanse i księgowość.

Cel studiów:

Zaktualizujesz i poszerzysz wiedzę niezbędną do pracy w działach księgowo-rachunkowych oraz we własnym biurze rachunkowym.

Profil uczestnika:

> Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli posiadasz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów oraz:

> pracujesz w działach księgowo-finansowych,
> prowadzisz własne biura rachunkowe.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
> świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA kadry i płace.

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

hybrydowe

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Marcin Surówka

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Łukasz Kos
Tel. 12 293 59 74
E-mail:
lukasz.kos@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Elementy prawa pracy – Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian w ustawodawstwie.
 2. Elementy prawa cywilnego – Przedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. części ogólnej. Dzięki wykładowi Słuchacze mają poznać i zrozumieć podstawowe instytucje prawa cywilnego oraz umieć je zastosować w praktyce gospodarczej.
 3. Prawo gospodarcze – Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, struktury i funkcji rejestrów publicznych (KRS), sposobu pozyskiwania informacji z tych rejestrów, typów spółek handlowych oraz ich gospodarczego zastosowania.
 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja – Przedstawienie słuchaczom istoty i specyfiki systemu rachunkowości, istotnych przekrojów strukturalnych współczesnej rachunkowości, logiki podwójnego zapisu i cyklu rachunkowości, istoty polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, głównych wymogów formalnych stawianych rachunkowości w praktyce, możliwości uszczegóławiania informacji pochodzących z rachunkowości.
 5. Rachunkowość finansowa – Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą, klasyfikacją, dokumentacją oraz wyceną elementów aktywów, zobowiązań, kapitałów, kosztów oraz przychodów.
 6. Sprawozdawczość finansowa jednostki – Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawienie obowiązkowych sprawozdań finansowych według wymogów polskiego prawa bilansowego.
 7. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych – Celem wykładu jest przedstawienie problematyki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych – grup kapitałowych.
 8. Auditing – Celem zajęć jest przedstawienie istoty, celu, metod i technik rewizji sprawozdań finansowych.
 9. Rachunek kosztów – Zapoznanie słuchaczy z możliwościami i potrzebami zastosowania rachunku kosztów oraz jego wykorzystaniem na potrzeby zarządzania. Zaprezentowanie układów ewidencyjnych kosztów dla potrzeb sporządzenia rachunku zysków strat oraz metod kalkulacji.
 10. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą – Celem zajęć jest zapoznanie się z istniejącymi na rynku narzędziami i systemami wykorzystywanymi do obsługi rachunkowości w firmie.
 11. Polityka finansowa państwa – Omówienie teoretycznych podstaw polityki finansowej państwa. Wskazanie zależności pomiędzy prowadzoną polityką finansową państwa a działalnością podmiotów gospodarczych. Identyfikacja głównych cech i skutków polityki pieniężnej i polityki fiskalnej Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zapoznanie z konstrukcją prawną podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowaną formą opodatkowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego.
 13. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 14. Podatek od towarów i usług – Zapoznanie z elementami stosunku prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług. Prezentacja zasad funkcjonowania oraz naliczania i deklarowania podatku od towarów i usług w Polsce, zharmonizowanego od 1.05.2004 r. ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej, obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 15. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych – Charakterystyka podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego i RIO.
 16. Ordynacja podatkowa – Prezentacja procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz organów podatkowych i ich właściwości. Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolujących, terminów procesowych, oraz zasad odpowiedzialności za podatki i wstępowanie przez następców prawnych we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki.
 17. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego – Omówienie rozbieżności księgowo-podatkowych występujących pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem/stratą podatkową; przedstawienie procedury podatków odroczonych.
 18. System ubezpieczeń społecznych – Przeprowadzenie analizy ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych i ubezpieczenia społecznego rolników.
 19. Analiza finansowa – Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazanie ich zastosowań w praktyce.
 20. Zarządzanie kapitałem obrotowym – Na zajęciach prezentowane są problemy dotyczące podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych, związanych z kształtowaniem się aktywów obrotowych, źródeł ich finansowania oraz zarządzaniem płynnością finansową.
 21. Stopa zwrotu a ryzyko – elementy teorii portfela – Celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z elementami jednej z podstawowych – we współczesnej teorii i praktyce inwestowania – metod minimalizacji ryzyka – w tym wypadku ryzyka stopy zwrotu. Prezentacja koncepcji H. Markowitza pozwala poznać nie tylko założenia i cele ale przede wszystkim efektywne metody konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych.
 22. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji – Cele wykładu jest przybliżenie stosowanych obecnie metod oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem narzędzi wykorzystujących rachunek pieniądza w czasie takich jak NPV, IRR, EVA, MVA. Wprowadzona została również tematyka stopy procentowej oraz średniego ważonego kosztu kapitału.
 23. Rynek kapitałowy – Zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedstawienie zarówno aspektów instytucjonalno-prawnych działania rynku (na przykładzie Polski) jak też przybliżenie zasadniczych reguł inwestowania oraz mechanizmów działania jego uczestników. Omówienie zasadniczych segmentów rynku i instrumentów na nich notowanych.
 24. Rynek pieniężny – Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce i podstawowymi instrumentami finansowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na tym rynku, czyli lokatami międzybankowymi, bonami skarbowymi, bonami pieniężnymi, certyfikatami depozytowymi i papierami komercyjnymi.
 25. Zarządzanie firmą – Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowania decyzji oraz doborem stylu i techniki zarządzania. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność oceny swoich postaw i zachowań w przykładowych sytuacjach związanych z zarządzaniem, dokonanych za pomocą testów i analizy przypadków.
 26. Wykład do wyboru.
 27. Seminarium końcowe

Wykładowcy

mgr Maja Chodacka

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

dr Ireneusz Górowski

dr Dariusz Gryglik

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

mgr Tomasz Jachna

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

mgr Beata Szczepańska

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Joanna Toborek-Mazur

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr Wojciech Kozioł

dr Danuta Krzywda

mgr Tadeusz Moczuło

prof UEK Anna Moździerz

dr Tomasz Sapeta

mgr Tomasz Skrzyński

dr Bartłomiej Wrona

Skip to content