Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych?

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą ogólnych zasad prawa pracy, podstaw prawnych, nawiązania, rozwiązania oraz ustania stosunku pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 • nauczysz się sporządzania dokumentacji pracowniczej, ochrony danych pracowniczych w aspekcie ochrony RODO,
 • pogłębisz wiedzę prawniczą dotyczącą czasu pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń, urlopowania pracowników, ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa oraz odpowiedzialności pracowniczej, w tym odpowiedzialności za powierzone pracownikom mienie.

Studia Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od roku akademickiego 2009/2010, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

 

 

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktyki prawa, oraz inni specjaliści z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, kadr i płac.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych (na czas trwania studiów) dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zyskasz wiedzę potrzebną do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Przygotujesz się do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach – staniesz się specjalistą w danej dziedzinie.

Profil uczestnika:

Studia Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych są dla Ciebie, jeżeli:

 • pragniesz poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych,
 • pracujesz w agencjach doradztwa HR, w działach HR lub działach BHP,
 • jesteś pracownikiem działów finansowo-księgowych lub kadrowych,
 • jesteś psychologiem pracy,
 • należysz do kadry kierowniczej każdego szczebla,
 • interesujesz się tematyką prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra PGPiPP

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. PRAWO PRACY

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy
 2. Nawiązanie stosunku pracy
 3. Europejskie prawo pracy
 4. Zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnością
 5. Obowiązki stron stosunku pracy
 6. Umowy cywilnoprawne o świadczenie usług
 7. Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych
 8. Dokumentacja pracownicza
 9. Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 10. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 11. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 12. Czas pracy
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 14. Odpowiedzialność pracowników
 15. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
 16. Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów pracowniczyc
 17. Relacje zbiorowego prawa pracy
 18. Delegowanie pracowników oraz transgraniczna mobilność pracy w UE
 19. Swobodny przepływ osób
 20. Organy nadzoru i kontroli pracy
 21. Prawo cywilne w prawie pracy
 22. Prawo gospodarcze w prawie pracy

II. PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – aspekty teoretyczne
 2. Ewidencja księgowa rozliczania wynagrodzeń – aspekty praktyczne
 3. SYMFONIA
 4. PŁATNIK
 5. Pozapłacowe świadczenia pracownicze – ujęcie składkowe
 6. Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń z PFRON

III. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1. Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych
 2. Świadczenia emerytalne i rentowe
 3. Świadczenia zasiłkowe
 4. Pracownicze programy emerytalne
 5. Uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

IV. PRZEDMIOTY DODATKOWE

 1. Elementy etyki zawodowej
 2. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych w stosunkach pracowniczych
 5. Seminarium

Wykładowcy

dr Błażej Bugajski

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

dr Paweł Dąbek

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Maciej Gnela

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

dr Piotr Kukuryk

dr Jacek Lachner

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Karol Magoń

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK

Prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

dr Karol Ryszkowski

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Joanna Wyrobek prof. UEK

Skip to content