Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika studiów podyplomowych - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika studiów podyplomowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
(dalej: „Administrator”).
 
2. UEK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie, na  adres: Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Krakowie, ul.  Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny pok. 311, telefonicznie pod nr (12) 293 7590 lub e-mailowo, na adres: iod@uek.krakow.pl.
 
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK (dalej: „Szkoła”), w  szczególności w celu:
 
1) Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
 
a) zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, programy MBA, w oparciu o przepisy art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 160, 163, 164 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy wykonawcze, a w zakresie niewynikającym z tych przepisów – na podstawie Pani/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 
2) Po zakończeniu procesu rekrutacji:
 
a) realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) dokumentacji przebiegu studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
c) organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 
a) w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji,
b) w przypadku przyjęcia na studia przez okres realizacji toku studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat 
 
5. Administrator Pani/Pana danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek mogą być przetwarzane w przypadku prowadzenia zajęć zdalnych, nagrań zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu.
 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Szkołę w celu:
 
a) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 
7. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda, stosownie 
do art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, a także konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i wykonanie przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
8. Pani / Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.  
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 
10. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
– w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 
11. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
 
12. Pana / Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie 
od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem / obroną roszczeń, w ramach realizacji przez administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
13. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
Skip to content