Studia MBA KSB + Clark Master - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Studia MBA

Studia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 jest otwarta.
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

O programie

Program MBA KSB + Clark Master pozwala zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, public relations, przywództwa oraz komunikacji w organizacjach. Treści programowe są każdego roku dostosowywane do zmieniających się realiów gospodarczych. Ponadto studenci mogą wziąć udział w kursach specjalistycznych z zakresu: Healthcare Management, Human Resource Management lub Information Technology Systems. Studia w unikalny sposób łączą poziom akademicki Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA.

4

semestry

410

godzin zajęć

48%

kadry zagranicznej

2 lata

min. stażu zawodowego

9

zrealizowanych edycji

138

alumnów

29 lat

średni wiek uczestnika

100%

język angielski

Co wyróżnia program MBA KSB + Clark Master?

Autentyczność

> MBA KSB + Clark Master w unikalny sposób łączy studia na poziomie akademickim Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA;
> Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Master of Science in Communication amerykańskiej uczelni Clark University oraz dyplom MBA in Managerial Communication Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
> Wszyscy wykładowcy w programie posiadają doświadczenie biznesowe, są wśród nich pracownicy Clark University, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy biznesu pracujący w międzynarodowych przedsiębiorstwach;
> W programie uczestniczą studenci z różnorodnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem biznesowym, a program studiów umożliwia wykorzystanie i poszerzenie nabytej przez nich wcześniej wiedzy;
> Studia MBA KSB + Clark Master realizowane są w 100% w języku angielskim.

Akredytacja

Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest oficjalnym kampusem Clark University USA, akredytowanym przez New England Commision of Higher Education (NECHE).

Prestiż dyplomu

Absolwenci programu MBA KSB + Clark Master otrzymują:

> dyplom/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA,
> dyplom MBA in Managerial Communication (opcjonalnie: dyplom MBA in Managerial Communication in specialization IT Systems/Human Resource Management/Healthcare Management) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

Dyplomy wydawane są przez renomowane instytucje edukacyjne kształcące na światowym poziomie, co potwierdzone jest przez międzynarodowe akredytacje oraz wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach.

Networking

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

Profil uczestnika

> Studia MBA KSB + Clark Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Adresatami kierunku są również osoby, które są zainteresowane otrzymaniem dyplomu/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydanego przez Clark University, USA;
>
W poprzednich latach uczestnikami programu byli pracownicy m.in. Jacobs, FedEx Express Transportation Poland, UBS Business Solutions Poland, HSBC Poland, Comarch, Philip Morris International, State Street.

Program studiów MBA KSB + Clark Master

Zajęcia prowadzone są w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, debat, studiów przypadków, warsztatów i gier decyzyjnych, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów, wymianie wiedzy i doświadczeń między uczestnikami programu. Dodatkowe specjalizacje obejmują kursy dostosowane do współczesnych praktyk biznesowych.

MSC Courses

MASTER OF SCIENCE IN COMMUNICATION

MBA Courses

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

> Cultural Diversity and Intercultural Communication
> Project Management
> Fundamentals of Business Analysis
> Global Marketing
> Marketing and Communication Strategies
> PR in the Digital Age
> Multi Channel Communication
> Communicating Responsibility
> Change Management
> Capstone Practicum

OTHER OBLIGATORY PROGRAM COMPONENTS


> MBA Induction
> Study Trip Poland
> Elective Courses

SPECIALIZATION COURSES

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

> Human Resource Management
> Strategic Issues in Human Resource Management

HEALTHCARE MANAGEMENT

> Healthcare Policy
> Issues and Cases in Healthcare

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS

> Customer Relationship Management
> IT Strategy Leadership

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany programu studiów.

Poznaj nas bliżej

Szkoła partnerska

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887 roku. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. W Krakowie w ramach współpracy z KSB UEK Clark University oferuje studia Master of Science in Communication w ramach Programu MBA KSB + Clark Master.

Organizacja zajeć

> Studia MBA KSB + Clark Master trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Trzeci i czwarty semestr jest dodatkowo poświęcony na pisanie pracy końcowej – realizację praktycznego Capstone Project na potrzeby firmy zewnętrznej.
> Studia obejmują 410 godzin zajęć.
> 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzane są także zaliczenia i egzaminy końcowe oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.​
> Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
– piątek w godz. 16.30–21.00,
– sobota i niedziela w godz. 8.45–16.00.
> W ciągu jednego roku akademickiego odbywa się około 10 zjazdów.

Rekrutacja

Studia MBA KSB + Clark Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.

Kandydat na studia MBA KSB + Clark Master musi spełnić następujące wymagania formalne:

> posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
> wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
> posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej).

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

Etapy rekrutacji krok po kroku

 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • 3 listy rekomendujące na studia od partnerów biznesowych lub przedstawicieli środowiska akademickiego – Confidential Recommendation
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.
 • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

Czesne

Koszt uczestnictwa w całym Programie MBA KSB + CLARK MASTER wynosi 10 000 EUR lub 44 000 PLN

Opłata rekrutacyjna:

> Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 450 PLN lub 100 EUR
> Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata)
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA.

Cena programu zawiera:

> wszystkie przedmioty obowiązkowe prowadzone w ramach programu,
> Study Trip Poland*,
> możliwość uczestnictwa w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Kongresu MBA (w pierwszym i drugim roku programu),
> konspekty i materiały drukowane do wybranych przedmiotów,
egzaminy,
> obrona pracy końcowej (Capstone Project),
> wsparcie procesu nauczania – dostęp do platformy LMS,
dostęp do Bibliotek UEK i zasobów online,
spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
dostęp do WiFi,
przerwy kawowe,
darmowy parking na terenie Uczelni podczas zajęć,
> dostęp do infrastruktury szkolnej (chill-out room, kuchnia, pokoje do pracy indywidualnej lub grupowej).

* Główne koszty uczestnictwa w Study Trip pokrywa KSB UEK (poza kosztami podróży).


Zasady płatności:

> Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
> Osoby fizyczne dokonują płatności w EUR lub PLN.
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.
> Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
I rata (50% czesnego)
II rata (25% czesnego)
III rata (25% czesnego)

> Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

Finansowanie studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

Dofinansowanie:

> Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

Ulga sponsoringowa:

> Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania – korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

> dyplom/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA, 
> dyplom MBA in Managerial Communication (lub zgodny z wybraną specjalnością: MBA in Managerial Communication with specialization in IT Systems lub MBA in Managerial Communication with specialization in Healthcare Management lub MBA in Managerial Communication with specialization in Human Resource Management) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, 
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA KSB + Clark Master, 
> transkrypt ocen.

Wykładowcy

dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Piotr Wójtowicz, photo

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. UEK

Teresa Simoneau-Berquez, MSc.

dr Ireneusz Górowski

mgr inż. Tomasz Mendelski

mgr Romana Paszkowska

dr Monika Sady

Maura Webster, MSc.

dr inż. Paweł Schmidt

dr Piotr Sedlak

Julie Crowin photo

Julie Corwin, MA

Magdalena Adamczyk-Kowalczuk photo

dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk

dr Anna Dolot

dr Paweł Morawski

Luca Bertocci - photo

Luca Bertocci, MSc.

photo placeholder

mgr Anna Rząca

photo placeholder

mgr Katarzyna Sztokfisz

photo placeholder

Piotr Sarecki, MBA

Rankingi

Rankingi Programu MBA KSB + Clark Master:

2021

Ranking MBA Perspektywy® 2021:

> 14. miejsce w Rankingu Programów MBA,
> 7. miejsce w kategorii Merytoryczne cechy programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),
> 5. miejsce w kategorii Jakość studentów (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagane doświadczenie zawodowe, studenci obcokrajowcy, wielokulturowość.

2020

> Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

 

Dlaczego warto wybrać studia MBA KSB + Clark Master w Krakowie?

> Piękny zielony kampus usytuowany w centrum Krakowa;
> Bogate zaplecze naukowe największej uczelni ekonomicznej w Polsce;
> Nowoczesna infrastruktura dedykowana studentom MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
> Możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie MBA.

Skontaktuj się z nami!

mgr Monika Bulsza

Dyrektor Biura Studiów MBA

prof. UEK dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska

Dyrektor Programu

lic. Łukasz Czyż

Koordynator Programu

tel. +48 12 293 75 53

cmba@uek.krakow.pl
Skip to content