Opłaty i zniżki Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Oferta studiów podyplomowych

Oferta

Opłaty i zniżki

Sprawdź aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych


Ulga sponsoringowa:

Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania – korzystajac z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

Zniżki:

> Oferta dla pracodawców:
Instytucje kierujące na studia podyplomowe w KSB UEK więcej niż jedną osobę, otrzymują 10% rabatu według zasady: pierwszy pracownik – pełna odpłatność, kolejni pracownicy po 10% rabatu (rabat przyznawany jest osobno przy naborze zimowym i letnim)

> Oferta dla absolwentów KSB UEK:
Osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych w KSB UEK po raz kolejny, otrzymują rabat w wysokości:
5% – w przypadku podejmowania nauki po raz drugi
10% – w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.

> Oferta dla absolwentów UEK:
Absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejąca na dyplomie).

> Karta Dużej Rodziny:
z Kartą Dużej Rodziny otrzymujesz 5% rabatu na czesne na studia podyplomowe w KSB UEK. Rabaty nie łączą się oraz nie obejmują Studiów MBA oraz szkoleń.

Rabaty nie sumują się. W odniesieniu do konkretnego słuchacza stosuje się najwyższy z przysługujących mu rabatów.


Dofinansowanie:

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Program obsługiwany jest przez powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla siedziby zakładu pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na definiowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Każdy pracodawca zatrudniający minimum jednego pracownika może się starać o dofinansowanie jego szkolenia lub szkolenia jego pracownika.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

2. Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej (OPEN)

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.

Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

3. „Pożyczki na kształcenie”

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł, możliwe jest sfinansowanie całkowitych kosztów studiów. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

4. Lokalne Agencje Rozwoju Regionalnego (np. MARR, TARR)

Instytucje działające na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm,zapewniające pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową.

Wzmacniają kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia oraz dofinansowania do usług szkoleniowych lub studiów podyplomowych.

5. Wojewódzkie / Powiatowe Urzędy Pracy

Dofinansowanie do usług szkoleniowych i studiów podyplomowych. Ze względu na cykliczne zmiany w wytycznych programów, nie jest możliwe jednoznaczne określenie kryteriów jakie musi spełnić kandydat oraz wysokości otrzymanego wsparcia. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy.


Faktury VAT:

> Dla osób indywidualnych – faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niż siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni (indywidualnym koncie słuchacza).

> Dla firm i instytucji – faktury VAT wystawiane będą na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Jeżeli wpłata za studia została już dokonana, faktura VAT będzie wystawiona w terminie do siedmiu dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni.

> Prośbę o fakturę VAT prosimy zgłaszać do Biura Studiów Podyplomowych (telefonicznie lub mailem) zaraz po dokonaniu wpłaty za studia. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych jak i firm i instytucji, które nie dostarczyły karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na osobę indywidualną/firmę/instytucję, która dokona lub dokonała przelewu czesnego na konto Uczelni.

Inne ważne informacje:

> Informację o rezygnacji ze studiów należy składać na piśmie w sekretariacie Szkoły;

> Informacje dotyczące regulaminowych rabatów prosimy podawać przy składaniu dokumentów;

> Podania dotyczące podzielenia wpłaty za studia na większą liczbę rat lub przesunięcia terminu dokonania wpłaty prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły pisemnie, w terminach: za semestr zimowy do 10 września, za semestr letni do 10 lutego.

> W przypadku nieuregulowania opłaty (raty opłaty) w terminie, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu płatności, naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP.

Finansowanie indywidualne:

> Opłatę za studia DWUSEMESTRALNE należy wpłacić w czterech ratach, w terminach:

Rata Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec) Studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna

(200 zł)

dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata

(25% czesnego)

wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata

(25% czesnego)

wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 litopada
III rata

(25% czesnego)

wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata

(25% czesnego)

wpłata do 30 litopada
wpłata do 30 kwietnia

> Opłatę za studia TRZYSEMESTRALNE należy wpłacić w sześciu ratach, w terminach:

Rata Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec) Studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna

(200 zł)

dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata

(20% czesnego)

wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata

(20% czesnego)

wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada
III rata

(15% czesnego)

wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata

(15% czesnego)

wpłata do 30 listopada
wpłata do 30 kwietnia
V rata

(15% czesnego)

wpłata do 20 lutego
wpłata do 30 września
VI rata

(15% czesnego)

wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada

Finansowanie przez zakład pracy:

> Opłatę za studia DWUSEMESTRALNE należy wpłacić w dwóch ratach, w terminach:

Rata Studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (wrzesień/październik) Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna (200 zł)
- I rata (50% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
Drugi semestr
- II rata (50% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września

> Opłatę za studia TRZYSEMESTRALNE należy wpłacić w trzech ratach, w terminach:

Rata Studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (wrzesień/październik) Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna (200 zł)
- I rata (40% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
Drugi semestr
- II rata (30% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
Drugi semestr
- II rata (30% czesnego)
wpłata do 30 września
wpłata do 20 lutego

> W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i poźniej, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia nalezy wpłacić w całości w terminie podanym na harmonogramie opłat. W przypadku rozpoczęcie studiów w trakcie trwania semestru, terminy dokonywania opłat mogą ulec zmianie.

Akty prawne:

Skip to content