Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie Zespołem - Studia menedżerskie

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie?

> Poznasz zagadnienia dotyczące budowania zespołów, przekazania wiedzy i rozwoju umiejętności dotyczących zarządzania zespołami pracowników.
> Rozwiniesz umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie ról menedżerskich.
> Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strukturyzacji pracy, definiowania pożądanych kompetencji oraz pozyskiwania pracowników.
> Zyskasz umiejętności związane z procesami personalnymi realizowanymi w zarządzaniu zespołami.
> Rozwiniesz umiejętności związane z budowaniem efektywności osobistej i kreowaniem postaw proefektywnościowych.
> Spotkasz się z praktykami, którzy realizować będą warsztaty ukierunkowane na rozwój umiejętności związanych z realizacją konkretnych zadań związanych z zarządzaniem zespołem.
> Otrzymasz dostęp do badania Extended Disc oraz indywidualny feedback.disc

Liczba miejsc ograniczona – max 20 osób!

Opinie absolwentów edycji 2023/2024 kierunku Zarządzanie Zespołem - Studia menedżerskie

Profil uczestnika:

Kierunek Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie jest dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś menedżerem zarządzającym zespołem pracowników na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej,
> jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa,
> jesteś osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą lub planującą ją założyć.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

> Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).
> Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Po obronie projektu otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
>  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3450 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

prezentacja projektu

Dyrektor kierunku


prof. UEK, dr hab. Urban Pauli

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Przedmioty ogólne i wprowadzające:

 1. Strategiczne zarządzanie organizacjami
 2. Kultura organizacyjna
 3. Przywództwo i style zarządzania
 4. Prawo pracy – perspektywa menedżera

Przedmioty związane z procesami HR w zarządzaniu zespołem

 1. Budowanie zespołów
 2. Profilowanie kompetencji pracowników
 3. Racjonalizacja zatrudnienia – planowanie zatrudnienia, zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 4. Ocenianie pracowników
 5. Motywowanie i nagradzanie pracowników
 6. Planowanie działań rozwojowych – identyfikacja potrzeb szkoleniowych, organizacja szkoleń
 7. Indywidualne formy rozwoju pracowników – instruktaż, coaching, mentoring

Warsztaty praktyczne związane z realizacją procesów HR

 1. Prowadzenie wywiadów selekcyjnych
 2. Prowadzenie rozmów oceniających
 3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych i dyscyplinujących
 4. Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami

Przedmioty związane z rozwojem osobistym

 1. Planowanie pracy i zarządzanie czasem
 2. Zarządzanie stresem i emocjami
 3. Autoprezentacja i wywieranie wpływu
 4. Zarządzanie konfliktem
 5. Negocjacje
 6. Podejmowanie decyzji
 7. Diagnoza potencjału i indywidualny feedback z wykorzystaniem Extended Disc

Seminarium – przygotowanie projektu zaliczeniowego

Wykładowcy

mgr Anna Chochół

mgr Andrzej Domagała

mgr Agnieszka Kotucz

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

mgr Anna Rząca

dr Tomasz Sapeta

prof.UEK Małgorzata Tyrańska

Skip to content