Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie Zespołem - Studia menedżerskie

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie?

> Poznasz zagadnienia dotyczące budowania zespołów, przekazania wiedzy i rozwoju umiejętności dotyczących zarządzania zespołami pracowników.
> Rozwiniesz umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie ról menedżerskich.
> Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strukturyzacji pracy, definiowania pożądanych kompetencji oraz pozyskiwania pracowników.
> Zyskasz umiejętności związane z procesami personalnymi realizowanymi w zarządzaniu zespołami.
> Rozwiniesz umiejętności związane z budowaniem efektywności osobistej i kreowaniem postaw proefektywnościowych.
> Spotkasz się z praktykami, którzy realizować będą warsztaty ukierunkowane na rozwój umiejętności związanych z realizacją konkretnych zadań związanych z zarządzaniem zespołem.
> Otrzymasz dostęp do badania Extended Disc oraz indywidualny feedback.disc

Liczba miejsc ograniczona – max 20 osób!

Profil uczestnika:

Kierunek Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie jest dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś menedżerem zarządzającym zespołem pracowników na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej,
> jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa,
> jesteś osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą lub planującą ją założyć.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

> Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).
> Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Po obronie projektu otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
>  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3450 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca/prezentacja projektu

Dyrektor kierunku


prof. UEK, dr hab. Urban Pauli

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Przedmioty ogólne i wprowadzające:

 1. Strategiczne zarządzanie organizacjami
 2. Kultura organizacyjna
 3. Przywództwo i style zarządzania
 4. Prawo pracy – perspektywa menedżera

Przedmioty związane z procesami HR w zarządzaniu zespołem

 1. Budowanie zespołów
 2. Profilowanie kompetencji pracowników
 3. Racjonalizacja zatrudnienia – planowanie zatrudnienia, zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 4. Ocenianie pracowników
 5. Motywowanie i nagradzanie pracowników
 6. Planowanie działań rozwojowych – identyfikacja potrzeb szkoleniowych, organizacja szkoleń
 7. Indywidualne formy rozwoju pracowników – instruktaż, coaching, mentoring

Warsztaty praktyczne związane z realizacją procesów HR

 1. Prowadzenie wywiadów selekcyjnych
 2. Prowadzenie rozmów oceniających
 3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych i dyscyplinujących
 4. Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami

Przedmioty związane z rozwojem osobistym

 1. Planowanie pracy i zarządzanie czasem
 2. Zarządzanie stresem i emocjami
 3. Autoprezentacja i wywieranie wpływu
 4. Zarządzanie konfliktem
 5. Negocjacje
 6. Podejmowanie decyzji
 7. Diagnoza potencjału i indywidualny feedback z wykorzystaniem Extended Disc

Seminarium – przygotowanie projektu zaliczeniowego

Wykładowcy

mgr Anna Chochół

mgr Andrzej Domagała

mgr Agnieszka Kotucz

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

mgr Anna Rząca

dr Tomasz Sapeta

prof.UEK Małgorzata Tyrańska

Opinie absolwentów I edycji kierunku Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie

Skip to content