Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

> Poznasz zagadnienia dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.
> Rozwiniesz umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji menedżerskich.
> Zdobędziesz wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania współczesnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
> Zyskasz umiejętności wymagane w procesie planowania i wdrażania kluczowych procesów ZKL (pozyskiwania pracowników, oceniania, szkolenia, motywowania, wynagradzania).
> Weźmiesz udział w interaktywnych zajęciach ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji menedżerskich i osobistych, takich jak: planowanie i organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, motywowanie, zarządzanie talentami, tworzenie zespołów.
> Spotkasz się z praktykami i poznasz przykłady wdrożeń omawianych zagadnień w organizacjach rynkowych.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim są dla Ciebie, jeżeli:

> interesujesz się tematyką zarządzania ludźmi w organizacji,
> chcesz aktywnie oraz skutecznie uczestniczyć w budowaniu własnej ścieżki zawodowej w tym obszarze,
> jesteś menedżerem personalnym, odpowiedzialnym za tworzenie strategii i realizację procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim,
> jesteś HR Business Partnerem, wspierającym menedżerów w realizacji zadań poprzez koordynację procesów zarządzania kapitałem ludzkim w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
> jesteś właścicielem lub osobą zarządzającą małym i średnim przedsiębiorstwem odpowiadasz za kształtowanie procesów zarządzania kapitałem ludzkim,
> jesteś specjalistą zatrudnionym w komórce personalnej, odpowiadającym za jakość zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

> studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w piątki i soboty, a także w nielicznych sytuacjach w niedziele).
> wymiar godzin studiów podyplomowych to 188 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

188 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


prof. UEK Tomasz Sapeta

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Zarządzanie kapitałem ludzkim – strategie, różnorodność, talenty

1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie różnorodnością
3. Zarządzanie talentami

Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnianie cudzoziemców

1. Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2. Zatrudnianie cudzoziemców

Optymalizacja zatrudnienia

1. Rekrutacja i selekcja pracowników
2. Zwalnianie pracowników
3. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rozwój pracowników

1. Programy rozwoju pracowników
2. Zarządzanie karierą zawodową
3. Diagnoza potencjału i predyspozycji

Ewaluacja i kontrola w zarządzaniu kapitałem ludzkim

1. System ocen okresowych pracowników
2. Projektowanie procedur AC/DC
3. Audyt i controlling personalny

Wynagradzanie i motywowanie kapitału ludzkiego

1. Systemy wynagradzania
2. Motywowanie pozafinansowe

Kierowanie pracą

1. Zarządzanie czasem
2. Komunikacja interpersonalna
3. Tworzenie zespołów
4. Praca zdalna

Projekty w zarządzaniu kapitałem ludzkim

1. Digitalizacja HR
2. Zarządzanie projektem w zzl
3. Employer branding
4. Organizacja funkcji personalnej w firmie

Seminarium

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

mgr Alicja Dudek

dr Małgorzata Mędrala

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

mgr Anna Rząca

dr Tomasz Sapeta

prof.UEK Małgorzata Tyrańska

 

Co to jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu pracownicy firmy stanowią nie tylko siłę roboczą, lecz również jej najważniejszy kapitał. Każdy członek personelu wnosi do firmy odrębną wartość poprzez swoje umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie. Ich unikalne cechy mogą istotnie przyczynić się do umocnienia pozycji marki, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego ważne jest umiejętne zidentyfikowanie i wykorzystanie potencjału oraz możliwości pracowników, które pozwolą firmie rozwijać się i osiągać sukcesy. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim. Za proces ten zazwyczaj odpowiedzialne są osoby pracujące w dziale HR.

Na czym polega zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie?

Kluczowym elementem skutecznego kierowania każdą firmą jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjaliści w tej dziedzinie odgrywają niezwykle istotną rolę w tworzeniu korzystnego środowiska wewnętrznego organizacji poprzez zapewnienie skutecznej koordynacji członków personelu na każdym etapie cyklu ich pracy, począwszy od zatrudniania i szkolenia nowych osób, aż po motywowanie i dyscyplinowanie pracowników. Do głównych zadań specjalisty ds. zarządzania kapitałem ludzkim należą: analiza i planowanie zatrudnienia, identyfikacja talentów i przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami, wprowadzanie nowozatrudnionych pracowników do firmy, rozliczanie wynagrodzeń, zarządzanie czasem urlopów i nieobecności oraz dbanie o to, aby członkowie zespołu jak najefektywniej wykonywali swoje obowiązki. Należy podkreślić, że w zawodzie specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi istnieje wiele ścieżek rozwoju i to od wybranego obszaru pracy zależeć będą przydzielone obowiązki.

Nowoczesne studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zarządzania i chcesz związać swoją dalszą drogę zawodową z tą dziedziną, to studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim będą dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Studia te dają solidne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiając absolwentom rozwijanie kariery w obszarze szeroko rozumianego zarządzania personelem.

Uczestnicy studiów podyplomowych w praktyczny sposób zapoznają się ze wszystkimi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program nauczania zapewnia wszechstronną, multidyscyplinarną i praktyczną edukację w zakresie obszarów takich jak rekrutacja, selekcja, szkolenia, motywacja, ocena i rozwój pracowników. Specjalność ta rzetelnie wyposaża w zestaw narzędzi, którymi posługują się współcześni HR-owcy. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych w KSB UEK zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat strategii personalnych, umiejętność efektywnego planowania działań HR oraz zdolność do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z personelem. Program obejmuje również aspekty związane z prawem pracy oraz systemem ubezpieczeń społecznych.

Skip to content