Szacowanie nieruchomości Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Szacowanie nieruchomości

Dlaczego warto wybrać kierunek Szacowanie nieruchomości?

> Studia przygotowane we współpracy z Colliers, który jest globalnym liderem, świadczącym usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami,
> współpraca z Małopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych,
> blisko 30 najlepszych wykładowców (m. in. praktycy z Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, rzeczoznawcy z firmy Colliers, doświadczeni akademicy z bardzo bogatą praktyką w nieruchomościach),
> będziesz się uczyć pod okiem ekspertów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży,
> otrzymasz pomoc w zakresie organizacji obowiązkowych praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych (współpraca z Małopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie organizacji praktyk),
> zdobędziesz wiedzę w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń,
> zyskasz informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych, wyceny podmiotów gospodarczych,
> dowiesz się więcej o analizach rynkowych i rachunkach ekonomicznej efektywności inwestycji,
> poznasz zasady sporządzania operatów szacunkowych,
> nauczysz się sporządzać analizę rynku nieruchomości,
> będziesz wiedział, jak opracować rachunki efektywności inwestycji w nieruchomości,
> nauczysz się sporządzania opracowań dotyczących skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych wymagana jest 6-miesięczna praktyka zawodowa. Koszt tej praktyki nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Studia przygotowane we współpracy z Colliers, który jest globalnym liderem, świadczącym usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. To jedyna taka oferta na rynku!

 

 

 

Cel studiów:

Przygotujesz się do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Profil uczestnika: 

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

> ukończyłeś studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i planujesz pracę na rynku nieruchomości,
> chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym,
> chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, gospodarki nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

290 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


prof. UEK, dr hab. Bartłomiej Marona

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 50 29
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 5. Źródła informacji o nieruchomościach
 6. Systemy geoinformacyjne
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa
 10. Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne
 13. Podstawy ekonomii
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 16. Elementy finansów i bankowości
 17. Podstawy matematyki finansowej
 18. Podstawy statystyki i ekonometrii
 19. Elementy rachunkowości
 20. Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
 21. Przegląd technologii w budownictwie
 22. Proces inwestycyjny w budownictwie
 23. Ocena stanu technicznego budynków
 24. Podstawy kosztorysowania
 25. System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
 26. Zasady dobrej praktyki
 27. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 28. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 29. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 30. Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych oraw rzeczowych i zobowiązań umownych
 31. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 32. Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 33. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 34. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 35. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 36. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 37. Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
 38. Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
 39. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie
 40. Seminarium i egzamin

Wykładowcy

prof. dr hab. Stanisław Belniak

mgr Magdalena Biel

prof. UEK dr hab. Michał Głuszak

dr inż. Jan Konowalczuk

dr inż. Renata Kozik Prof. PK

mgr Michał Kuliński MRICS

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

mgr Monika Leszczyk MRICS, RICS Registered Valuer

dr Agnieszka Małkowska

prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona

adw. Agnieszka Michalczuk

mgr Jolanta Nosek-Norberciak

mgr Paulina Plewka

dr inż. Magda Pluta

mgr Andrzej Płonka

dr Mateusz Tomal

dr Małgorzata Uhruska

dr inż. Damian Wieczorek

dr Ewelina Wójciak

Alicja Zajler MRICS RICS Reistered Valuer

Prof. PK dr hab. inż. Krzysztof Zima

mgr inż. Magdalena Żytomska-Lis

 

Czym jest szacowanie nieruchomości?

Szacowanie nieruchomości (inaczej: wycena nieruchomości) to proces mający na celu określenie wartości nieruchomości: budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego. W wyniku tego procesu rzeczoznawca majątkowy ustala wartość danej nieruchomości, uwzględniając różne czynniki na nią wpływające, m.in. położenie, stan techniczny, powierzchnię, infrastrukturę otoczenia, trendy rynkowe oraz inne istotne kwestie.

Czynność profesjonalnej wyceny nieruchomości może okazać się przydatna w wielu sytuacjach. Tego typu procedurę przeprowadza się przede wszystkim na potrzeby urzędów, instytucji finansowych oraz przy sprawach sądowych. Wycena mieszkania lub domu najczęściej wykonywana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, kiedy to należy oszacować realną wartość lokalu będącego przedmiotem umowy. Dodatkowo prawidłowe oszacowanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę jest ważne przy zakupie polisy mieszkaniowej oraz przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Dobrze zrobiona wycena nieruchomości przyda się również przy sprawach dotyczących podziału majątku oraz podziału spadku, a także przy postępowaniach egzekucyjnych i odszkodowawczych.

Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości – zostań ekspertem w swojej branży

Usługę wyceny nieruchomości świadczą rzeczoznawcy majątkowi. To specjaliści posiadający dużą wiedzę na temat nieruchomości, wykazujący się znajomością zagadnień ekonomicznych, prawnych i gospodarczych. Profesjonalny rzeczoznawca majątkowy może wykonywać swój zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, a także prowadząc działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości – zarówno jednoosobowo, jak i w ramach spółki osobowej.

Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, należy mieć wykształcenie wyższe, ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć półroczną praktykę zawodową na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości oraz zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Studia podyplomowe Szacowanie nieruchomości – co zyskujesz?

Jeśli rozważasz pracę jako rzeczoznawca majątkowy, powinieneś najpierw uzyskać odpowiednie uprawnienia. W praktyce oznacza to konieczność przejścia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego, w tym zdania egzaminu państwowego. Aby solidnie się do niego przygotować, warto wybrać studia podyplomowe Szacowanie nieruchomościami w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

Nauka na studiach prowadzonych w naszej uczelni stanowi kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości dedykowane są kandydatom, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie, zdobywając gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu wyceny różnych typów nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, posiadająca bogate doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w dziedzinie wyceny nieruchomości.

Skip to content