Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa

Dlaczego warto wybrać kierunek Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa?

 • Poszerzysz wiedzę na temat rynków i instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów pochodnych,
 • zdobędziesz umiejętności umożliwiające samodzielną analizę danych finansowych, zwłaszcza prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych,
 • zyskasz praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz adekwatnych strategii inwestycyjnych,
 • opanujesz wiadomości dotyczące instrumentów pochodnych ryzyka rynkowego i kredytowego,
 • wzmocnisz umiejętność interpretacji i rekomendacji inwestycyjnych,
 • poznasz działanie rynków finansowych, alternatywnych zasad działania funduszy Private Equity (na podstawie licznych studiów przypadków),
 • będziesz mógł czerpać z wiedzy i doświadczenia naukowców z Katedry Rynków Finansowych oraz praktyków z firm OSTC, UBS, EEC Ventures oraz Alior bank.

Część zajęć realizowana jest w laboratorium tradingowym (środowisko symulacyjne rynków i instrumentów pochodnych) przez praktyków z firmy OSTC.

Większość zajęć dotyczących analizy, modelowania oraz prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych odbywa się w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem pakietu R. 

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych.

Profil studiów:

Kierunek Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa jest dla Ciebie, jeżeli posiadasz gruntowną wiedzę na temat rynków finansowych, ale:

 • chcesz uzupełnić i poszerzyć swoje wiadomości,
 • jesteś pracownikiem instytucji finansowych lub działów finansowych przedsiębiorstwa. 

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3650 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarne

Liczba godzin


2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 5029
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

I. Procesy stochastyczne:

 1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa
 2. Elementy analizy stochastycznej w czasie dyskretnym
 3. Elementy analizy stochastycznej w czasie ciągłym
 4. Wprowadzenie do teorii stochastycznych równań różniczkowych
 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych
 6. Instrumenty egzotyczne  – modele wyceny

II. Modelowanie danych finansowych:

 1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych – zależności  liniowe  i nieliniowe  w szeregach  stóp  zwrotu  instrumentów finansowych. Korelacje. Zgrupowania zmienności. Ciężkie ogony rozkładów. Efekt długiej pamięci.
 2. Własności szeregów zmienności.
 3. Modele zmienności:  Modele ARCH i GARCH. Modele dwuliniowe. Modele zmienności stochastycznej (SV).
 4. Prognozowanie  wartości  zagrożonej (VaR): Modelowanie VaR metodami klasycznymi. Szacowanie VaR w oparciu o prognozy warunkowe z modeli GARCH i SV.                                                      
 5. Korelacje warunkowe a VaR portfela. Prognozowanie VaR portfela

III. Metody obliczeniowe:

 1. Podstawy programowania aplikacji i analizy danych finansowych
 2. Metody i pakiety optymalizacyjne
 3. Metoda Monte-Carlo (liczby pseudolosowe, schematy losowania, zastosowania do wyceny instrumentów pochodnych i oceny ryzyka)
 4. Podstawy handlu algorytmicznego

IV. Inwestycje i rynki finansowe:

 1. Architektura współczesnych rynków finansowych
 2. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
 3. Innowacje na rynkach finansowych
 4. Światowe giełdy i rynki pozagiełdowe
 5. Strategie funduszy inwestycyjnych (fundusze ETF i hedge) oraz pomiar ich efektywności

V. Inwestycje i rynki alternatywne:

 1. Wprowadzenie do inwestycji rynków alternatywnych (m. in. identyfikacja czynników alfa i beta)
 2. Podstawowe rodzaje aktywów alternatywnych i ich rynki:
  – nieruchomości
  – dzieła sztuki i antyk
  – wino i whisky
  – surowce inwestycyjne (w tym towary rolne, metale i surowce energetyczne)
  – energia
  – pozostałe aktywa alternatywne
 3. Analiza inwestycji w nieruchomości (m. in. ryzyko i zwrot, strategie inwestycyjne funduszy nieruchomości)

VI. Zaawansowane metody optymalizacji portfelowej:

 1. Metody konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych
 2. Metody oceny efektywności i ryzyka portfeli inwestycyjnych 

VII. Prognozowanie danych makroekonomicznych:

 1. Prognozowanie krótko-terminowych szeregów czasowych
 2. Prognozowanie średnio-terminowych wybranych kategorii ekonomicznych
 3. Sezonowość w szeregach czasowych

VIII. Rekomendacje finansowe:

 1. Analiza otoczenia ekonomicznego spółki
 2. Wycena porównawcza spółek giełdowych
 3. Wycena spółki w oparciu o przepływy pieniężne
 4. Analiza wrażliwości wyceny

IX. Ryzyko rynkowe:

 1. Modelowanie i pomiar ryzyka rynkowego
 2. Zarządzanie ryzykiem rynkowym
 3. Ryzyko płynności (pomiar i zarządzanie)
 4. Ryzyko kontrahenta
 5. Wymogi nadzorcze 

X. Ryzyko kredytowe:

 1. Ryzyko kredytowe
 2. Modele ratingowe – budowa i interpretacja wyników
 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 4. Sekurytyzacja i instrumenty pochodne

XI. Fundusze Private Equity:

 1. Fundusze PE: zasady działania, metody wyceny, pozyskiwanie finansowania i wyjście z inwestycji.

XII. Strategie inwestycyjne i instrumenty pochodne:

 1. Introduction to OSTC history, culture and growth
 2. How derivative exchanges and markets are structured
 3. Psychology of trading
 4. Trading strategies involving futures contracts
 5. Introduction to Stellar and CQG
 6. Trading in practice

XIII. Seminarium podyplomowe

Wykładowcy

Skip to content