Prawo medyczne i ochrona zdrowia - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawo medyczne i ochrona zdrowia

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo medyczne i ochrona zdrowia?

 • Poznasz zasady finansowania opieki zdrowotnej w Polsce,
 • zyskasz wiedzę na temat najważniejszych aspektów prawa medycznego,
 • dowiesz się więcej o ochronie praw pacjenta,
 • nauczysz się zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, w tym ochrony danych o zdrowiu w aspekcie RODO,
 • dowiesz się więcej na temat odpowiedzialności za szkody medyczne oraz poznasz sposoby dochodzenia roszczeń,
 • poszerzysz najnowszą wiedzę na temat telemedycyny i e-medycyny,
 • poznasz nowe technologie, wykorzystywane w ochronie zdrowia – prawne konsekwencje, a także kwestie etyczne i bioetyczne z nimi związane.

Studia podyplomowe Prawo medyczne i ochrona zdrowia prowadzone są przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą

                            

 

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktycy prawa oraz inni specjaliści z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, ochrony zdrowia.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

Na studiach Prawo medyczne i ochrona zdrowia zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 • sprawujesz funkcje zarządcze, kierownicze lub administracyjno-kadrowe w podmiotach leczniczych,
 • jesteś zatrudniony w NFZ, biurach Rzecznika Praw Pacjenta, samodzielnych praktykach lekarskich, zakładach ubezpieczeniowych i innych podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia,
 • wykonujesz zawód lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako praktyka indywidualna lub grupowa,
 • zajmujesz się dochodzeniem roszczeń za szkody medyczne – pracujesz jako adwokat lub radca prawny, który chce poszerzyć swoją wiedzę w obszarach prawa medycznego oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo medyczne i ochrona zdrowia (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


mgr Paweł Dyrduł, UEK, Katedra PCGiPM

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. System ochrony zdrowia

 1. Zarys systemu ochrony zdrowia w RP i UE
 2. Zdrowie publiczne – pojęcie i zasady ochrony zdrowia
 3. Działalność lecznicza i podmioty wykonujące działalność leczniczą
 4. Prawo administracyjne w ochronie zdrowia
 5. Prawo cywilne w ochronie zdrowia

II. Formy wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze i osoby wykonujące działalność leczniczą

 1. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w RP i UE
 2. Rynek usług medycznych w Polsce i UE
 3. Podstawowa Opieka Zdrowotna – zasady funkcjonowania

III. Finansowanie systemu ochrony zdrowia

 1. Publiczne i niepubliczne źródła finansowania systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem struktury wydatków
 2. NFZ jako płatnik publiczny – zarys systemu finansowania i rozliczania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
 3. Ubezpieczenia zdrowotne (obowiązkowe i dobrowolne) – zasady podlegania ubezpieczeniu
 4. Ubezpieczenia gospodarcze w ochronie zdrowia

IV. Zatrudnienie w podmiotach medycznych

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy 
 2. Formy oraz warunki zatrudniania pracowników w podmiotach leczniczych – typy i rodzaje stanowisk pracy
 3. Umowy o świadczenie usług medycznych
 4. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych i zasady rozliczania

V. Ochrona Praw pacjenta

 1. Prawa i obowiązki pacjenta  – charakter prawny
 2. Prawa pacjenta na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 3. Skargi pacjentów i procedury odwoławcze

VI. Ochrona Informacji o zdrowiu i dokumentacja medyczna

 1. Ochrona informacji o zdrowiu w świetle ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz RODO
 2. System informacji medycznej i zarządzanie informacjami o zdrowiu
 3. Dokumentacja medyczna – rodzaje, zasady prowadzenia
 4. Tajemnica medyczna

VII. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

 1. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz system ubezpieczeń obowiązkowych w tym zakresie
 2. Przesłanki odpowiedzialności lekarskiej (błąd medyczny, klasyfikacja błędu medycznego, należyta staranności i jej granice)
 3. Rodzaje szkody i zasady jej wynagradzania (pozostawienie ciała obcego, szkody związane ze znieczuleniem, zakażenia szpitalne)
 4. Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne
 5. Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne
 6. Ubezpieczenia OC lekarzy i zakładów leczniczych, oraz ubezpieczenia pacjentów
 7. Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 8. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem nowych technologii w służbie zdrowia (roboty medyczne, sztuczna inteligencja) oraz cyberbezpieczeństwo

VIII. Przedmioty dodatkowe

 1. Etyka i bioetyka w ochronie zdrowia oraz dylematy początku i końca życia
 2. Telemedycyna i zdalna opieka medyczna
 3. Nowe technologie wykorzystywane w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo cybernetyczne
 4. Zarządzanie w systemie opieki zdrowotnej
 5. Seminarium

Wykładowcy

Jakub Dawid

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

dr Piotr Kukuryk

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr Jacek Lachner

dr Ewa Plebanek

dr Robert Śliwa

dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK

dr Joanna Niżnik

Monika Zieniewicz

Kinga Filipowicz-Mąka

mgr Paweł Dyrduł

Kamil Myszka

Skip to content