Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Doradztwo podatkowe

Dlaczego warto wybrać kierunek Doradztwo podatkowe?

Przygotujesz się do zdania egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także nauczysz się stosować przepisy prawa podatkowego.

Zakres merytoryczny wykładanych na studiach przedmiotów odpowiada zakresowi pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego odzwierciedlonego w uchwale Nr 16/VII/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego https://www.gov.pl/web/finanse/zakres-egzaminu-doradca-podatkowy.

Studia Doradztwo podatkowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Profil Uczestnika:

Kierunek studiów Doradztwo podatkowe jest dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego,
> planujesz pracować w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego,
> jesteś przedsiębiorcą, który chce samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego,
> pracujesz w dziale rachunkowo-podatkowym.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
> Po egzaminie końcowym otrzymasz: świadectwo ukończenia kursu Symfonia.

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Katedra PNiPP

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. Wybrane zagadnienia prawa

 1. Polityka fiskalna
 2. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
 3. Przepisy i etyka doradztwa podatkowego
 4. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 6. Prawo karno-skarbowe
 7. Prawo celne i dewizowe
 8. Podstawy prawa cywilnego i handlowego

II. Prawo podatkowe

 1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 2. Ordynacja podatkowa – materialne prawo podatkowe
 3. Procedura podatkowa
 4. Studium przypadku – Ordynacja podatkowa
 5. Studium przypadku – Podatki pośrednie
 6. Studium przypadku – Podatki bezpośrednie
 7. Podatek od towarów i usług
 8. Podatek akcyzowy
 9. Podatek dochodowy od osób prawnych
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 11. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny i leśny
 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa
 13. Podatek od wydobycia kopalin i podatek od niektórych instytucji finansowych
 14. Podstawy międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego
 15. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

III. Rachunkowość podatkowa

 1. Elementy rachunkowości finansowej
 2. Elementy rachunkowości polskiej i międzynarodowej
 3. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg
 5. Komputerowe systemy finansowe

Wykładowcy

dr Paweł Dąbek

dr Agnieszka Franczak

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Marcin Jamrozik

dr Krzysztof Jonas

dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

dr Katarzyna Knawa

dr Mariusz Kotulski

dr Danuta Krzywda

dr Piotr Kukuryk

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Michał Łuc

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

dr Ewa Plebanek

dr Piotr Podsiadło

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK

mgr Radosław Ślusarczyk

dr Bogusław Wacławik

dr Bartłomiej Wrona

Skip to content