Doradztwo podatkowe Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Doradztwo podatkowe

Dlaczego warto wybrać kierunek Doradztwo podatkowe?

Przygotujesz się do zdania egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także nauczysz się stosować przepisy prawa podatkowego.

Zakres merytoryczny wykładanych na studiach przedmiotów odpowiada zakresowi pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego odzwierciedlonego w uchwale Nr 16/VII/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego https://www.gov.pl/web/finanse/zakres-egzaminu-doradca-podatkowy.

Studia Doradztwo podatkowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Profil Uczestnika:

Kierunek studiów Doradztwo podatkowe jest dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego,
> planujesz pracować w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego,
> jesteś przedsiębiorcą, który chce samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego,
> pracujesz w dziale rachunkowo-podatkowym.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
> Po egzaminie końcowym otrzymasz: świadectwo ukończenia kursu Symfonia.

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Katedra PNiPP

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. Wybrane zagadnienia prawa

 1. Polityka fiskalna
 2. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
 3. Przepisy i etyka doradztwa podatkowego
 4. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 6. Prawo karno-skarbowe
 7. Prawo celne i dewizowe
 8. Podstawy prawa cywilnego i handlowego

II. Prawo podatkowe

 1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 2. Ordynacja podatkowa – materialne prawo podatkowe
 3. Procedura podatkowa
 4. Studium przypadku – Ordynacja podatkowa
 5. Studium przypadku – Podatki pośrednie
 6. Studium przypadku – Podatki bezpośrednie
 7. Podatek od towarów i usług
 8. Podatek akcyzowy
 9. Podatek dochodowy od osób prawnych
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 11. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny i leśny
 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa
 13. Podatek od wydobycia kopalin i podatek od niektórych instytucji finansowych
 14. Podstawy międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego
 15. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

III. Rachunkowość podatkowa

 1. Elementy rachunkowości finansowej
 2. Elementy rachunkowości polskiej i międzynarodowej
 3. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg
 5. Komputerowe systemy finansowe

Wykładowcy

dr Paweł Dąbek

dr Agnieszka Franczak

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Marcin Jamrozik

dr Krzysztof Jonas

dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

dr Katarzyna Knawa

dr Mariusz Kotulski

dr Danuta Krzywda

dr Piotr Kukuryk

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Michał Łuc

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

dr Ewa Plebanek

dr Piotr Podsiadło

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK

mgr Radosław Ślusarczyk

dr Bogusław Wacławik

dr Bartłomiej Wrona

 

Co dają studia podyplomowe Doradztwo podatkowe?

Studia podyplomowe stają się dla wielu osób istotnym etapem rozwoju zawodowego. Ten rodzaj studiów wyższych umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w wybranej dziedzinie. W trakcie kształcenia uczestnicy mają możliwość pogłębienia już posiadanej wiedzy, jak również pozyskania dodatkowych kwalifikacji związanych z danym obszarem zawodowym. Co więcej, studia te sprzyjają osobistemu wzrostowi i poszerzaniu horyzontów, a to zawsze pomaga w znalezieniu lepszej pracy.

Kierunek Doradztwo podatkowe w KSB UEK został przygotowany z myślą o osobach pragnących zdobyć solidną wiedzę branżową oraz umiejętności twarde i miękkie potrzebne do rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych. W toku studiów uczestnikom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa związanych z problematyką opodatkowania.

Studia podyplomowe Doradztwo podatkowe – dla kogo?

Studia podyplomowe Doradztwo podatkowe skierowane są do absolwentów studiów prawno-ekonomicznych, administracyjnych oraz pokrewnych, przedstawicieli i pracowników administracji skarbowej (izb i urzędów skarbowych) oraz do każdej osoby planującej dopiero karierę w tych zawodach. To również dobry wybór dla przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania kwestii związanych w prawem podatkowym.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Nie ma ograniczeń co do wieku uczestników ani ewentualnych wykluczeń mających związek z uzyskaniem stopni naukowych. Nawet osoby z tytułem doktora mogą uczestniczyć w takich studiach.

Studiuj doradztwo podatkowe w Krakowie

Kierunek Doradztwo podatkowe powstał ze względu na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów o rozległej wiedzy prawnej i podatkowej oraz umiejętnościach niezbędnych w realizacji aspiracji zawodowych w obszarze doradztwa podatkowego. Eksperci z tej dziedziny stają się coraz bardziej poszukiwanymi pracownikami zarówno w sferze administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym.

Studia w zakresie doradztwa i prawa podatkowego stanowią gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Po zdanym egzaminie końcowym absolwenci otrzymują dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu, który może być cenną kartą przetargową do wymarzonej pracy. Aby móc pracować w tej profesji, nie trzeba odbywać aplikacji. Zasadniczym wymogiem jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego potwierdzającego posiadanie stosownej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa podatkowego.

Niewątpliwym atutem studiów w naszej uczelni jest fakt, że program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia praktyczne, m.in. kształtowanie umiejętności dotyczących prawidłowego stosowania przepisów podatkowych, czy też sporządzania pism w sprawach podatkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, studia podyplomowe Doradztwo podatkowe w KSB UEK to rozsądny wybór.

Skip to content