Controlling i finanse przedsiębiorstw Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Controlling i finanse przedsiębiorstw

Dlaczego warto wybrać kierunek Controlling i finanse przedsiębiorstw

> pogłębisz wiedzę w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstwa,
> rozwiniesz kompetencje zawodowe i tym samym dobrze przygotujesz się do pracy w komórkach controllingu, budżetowania, analiz ekonomicznych, organizacji i rozwoju,
weźmiesz udział w certyfikowanym szkoleniu (jedno do wyboru), w zakresie: Change Management lub Agile Project Management.

Cel studiów:

Poznasz teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz dowiesz się, jak prowadzić krótko- i długoterminową politykę finansową przedsiębiorstwa.

Profil Uczestnika:

Studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw są dla Ciebie, jeżeli: 

> jesteś właścicielem firmy lub menedżerem i poszukujesz nowoczesnych rozwiązań zarządczych, umożliwiających wzrost efektywności działania w kierowanej przez Ciebie firmie,
> pracujesz jako project manager, który jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów, koordynację ich realizacji oraz osiągane wyniki,
> jesteś pracownikiem działów controllingu, finansów, rachunkowości, analiz ekonomicznych, organizacji i rozwoju,
chcesz zmienić swój profil zawodowy i poznać nowoczesne rozwiązania z zakresu controllingu i finansów.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> potwierdzenie ukończenia certyfikowanego szkolenia w zakresie Zarządzanie zmianą (Chcange Management) lub Agile Project Management,
> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Wojciech Szymla

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Controlling operacyjny
 2. Budżetowanie
 3. Analiza finansowa
 4. Rachunkowość finansowa
 5. Metody wyceny przedsiębiorstw
 6. Controlling projektów
 7. Rachunek kosztów
 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe
 9. Długoterminowe decyzje finansowe
 10. Controlling personalny
 11. Controlling strategiczny
 12. Rynek finansowy
 13. Bankowa obsługa przedsiębiorstw
 14. Planowanie finansowe
 15. Controlling produkcji i logistyki
 16. Narzędzia informatyczne w controllingu
 17. Metodyka wdrażania controlingu w przedsiębiorstwie

Przedmioty do wyboru:

 1. Change Management
 2. Agile Project Management
 

Wykładowcy

dr Ireneusz Górowski

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

prof UEK, dr hab. Jarosław Kaczmarek

dr inż. Konrad Kolegowicz

dr Paweł Krzemiński

Prof UEK, dr hab. Piotr Wójtowicz

dr Grzegorz Łukasiewicz

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

dr Bogusław Niedbała

mgr Andrzej Płonka

dr Tomasz Rojek

prof. dr hab. Maria Sierpińska

dr Jerzy Skrzypek

dr Wojciech Szymla

Co to jest business controling i jaką funkcję pełni w firmie? 

 
Controlling to narzędzie, które umożliwia skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem poprzez dostarczanie konstruktywnych informacji i danych dla kadry zarządzającej. W ujęciu pełnym/całościowym dla organizacji jest to rozwiązanie wspierające procesy decyzyjne poprzez monitorowanie, analizę i ocenę działań oraz postępów firmy.
 
Główne funkcje controllingu obejmują m.in.: planowanie (określanie celów przedsiębiorstwa), motywowanie, kierowanie poszczególnymi procesami oraz koordynację operacji. Całościowe podejście do tych obszarów podnosi efektywność w realizacji wyznaczonych celów biznesowych.
 
Natomiast w ujęciu stricte finansowym controlling jest systemem wspomagającym zarządców, dzięki któremu kierownictwo może uzyskać wiarygodne dane o wynikach firmy: stratach/zyskach, płynności finansowej, kosztach, rentowności, wypłacalności i kierunkach rozwoju. W rezultacie, controlling finansowy pełni istotną rolę w osiąganiu i utrzymywaniu sukcesu przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Dlaczego warto studiować controling i finanse w Krakowie?

 
Studia podyplomowe z kategorii controlling i finanse są dedykowane kandydatom pragnącym zdobyć wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie zarządzania i analizy finansowej. Kierunki kształcenia na tym profilu skupiają się na umiejętnościach efektywnego wykorzystania narzędzi controllingu oraz rozwijaniu kompetencji potrzebnych do skutecznego zarządzania finansami firm.
 
Wybierając studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK zyskujesz dostęp do eksperckiej i przydatnej wiedzy dotyczącej procesów ekonomicznych i biznesowych. Uczestnicy zdobywają kompleksowe wykształcenie, ucząc się nowoczesnych metod planowania finansowego oraz tworzenia budżetów. Program obejmuje najważniejsze przedmioty, które mają na celu dostarczenie najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności, umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku zawodowym.
 

W ramach realizowanych przedmiotów uczestnicy uzyskują wszechstronną wiedzę dotyczącą źródeł finansowania oraz zarządzania należnościami i zobowiązaniami różnych firm i instytucji. Kształcą się w obszarze planowania i tworzenia raportów finansowych, a także projektowania systemu rachunku kosztów. Nabyte kompetencje mają fundamentalne znaczenie w codziennej praktyce zawodowej.

Praca po studiach podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw

 
Po ukończeniu kierunku Controlling i finanse przedsiębiorstw absolwenci mają szerokie perspektywy zatrudnienia. Studia zapewniają solidną podstawę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą lepsze zrozumienie skomplikowanych aspektów zarządzania finansami oraz efektywnego controllingu w firmach. Absolwenci mogą podjąć pracę np. jako kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. finansów przedsiębiorstwa, analitycy finansowi w firmach i bankach, pracownicy działów controllingu, a także specjaliści zajmujący się analizą ryzyka.
Skip to content