Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Compliance w organizacji

Dlaczego warto wybrać kierunek Compliance w organizacji (Menedżer ds. compliance i whistleblowing)?

> Nauczysz się kierować jednostkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami w zakresie nieprawidłowości wewnątrz organizacji (zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie),
> wdrożysz w swojej organizacji bezpieczny, efektywny i zgodny z wymogami prawa system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (tzw. system whistleblowingowy).

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) zobowiązane są do 17 grudnia 2021 r. do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów – whistleblowing). Wymagać to będzie od państw członkowskich UE wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne liczące powyżej 250 pracowników. Od 17 grudnia 2023 r. system whistleblowingowy muszą wprowadzić też przedsiębiorstwa liczące powyżej 50 pracowników. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę zobligowane pod groźbą sankcji.

Cel studiów:

Na studiach Compliance w organizacji przygotujesz się do zaplanowania, wdrożenia, profesjonalnego zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów z uwzględnieniem wymogów dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937, a w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe Compliance w organizacji są dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś zobowiązany do wdrożenia w swojej organizacji systemu whistleblowingowego,
>
pracujesz w jednostkach audytu i kontroli i jesteś odpowiedzialny za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa,
>
należysz do kadry kierowniczej organizacji i interesujesz się ochroną sygnalistów.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Compliance w organizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr hab. Małgorzata Mędrala, prof. UEK

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Rola Compliance i Compliance officer’a w organizacjach
 2. Audyt i kontrola wewnętrzna – projektowanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych
 3. Ład korporacyjny (governance, risk, compliance) w organizacji
 4. Standardy ISO w informowaniu o nieprawidłowościach w organizacji
 5. Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa – oszustwa i nadużycia
 6. Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości
 7. Unijny i krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – AML/CFT
 8. Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych i współpraca z organami zewnętrznymi
 9. Praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji
 10. System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu kontroli wewnętrznej
 11. Proces komunikacji wewnątrz organizacji
 12. Ochrona danych osobowych sygnalistów– RODO, regulacje szczególne
 13. Elementy cyberbezpieczeństwa
 14. Compliance w prawie konkurencji, tax compliance
 15. Korupcja oraz konflikt interesów w organizacji

Wykładowcy

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

dr Jacek Duda

dr hab. Wojciech Fill prof. UEK

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

dr Marcin Kiełbasa

dr Paulina Ledwoń

mgr Janusz Liber

Remigiusz Gawlik Ph.D.

dr hab. Małgorzata Mędrala prof. UEK

Krzysztof Misiołek Ph.D.

Skip to content