Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej?

 • Poznasz najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące prowadzania działalności gospodarczej (m.in. zasady funkcjonowania, podatki, umowy i formy prowadzenia działalności gospodarczej),
 • usystematyzujesz wiadomości z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego w działalności gospodarczej,
 • dowiesz się więcej na temat ochrony konsumenta,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą zagadnień organizacyjno-ekonomicznych (takich jak: podstawy mikroekonomii, organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości),
 • nauczysz się zarządzać rozwojem przedsiębiorstwa,
 • wzmocnisz umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji.

Cel studiów:

Uporządkujesz i poszerzysz niezbędną wiedzę z zakresu prawa i ekonomii przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • obejmujesz kierownicze stanowisko w firmie.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3650 zł/semestr

Forma studiów

Liczba godzin


200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku

Kontakt


Biuro Studiów Podyplomowych
E-mail:
ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Blok podstawowy – Zagadnienia prawne

 • Regulacja działalności gospodarczej: pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, pojęcia mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, reglamentacja działalności gospodarczej: koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; ochrona konkurencji, pomoc publiczna.
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej: działalność gospodarcza osoby fizycznej, z uwzględnieniem prowadzenia działalności przez przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej; osobowe i kapitałowe spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia; obowiązki informacyjne i pozyskiwanie informacji z urzędowych rejestrów przedsiębiorców  (ewidencja działalności gospodarczej, KRS, ewidencja działalności regulowanej); postępowanie upadłościowe i naprawcze.
 • Umowy w działalności gospodarczej: zawieranie i wykonywanie oraz skutki nienależytego lub niewykonania zobowiązań, umowy o przeniesienia praw, umowy o korzystanie z cudzych praw i rzeczy, umowy o świadczenie usług, umowy bankowe, inne umowy gospodarcze; Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych: zabezpieczenia osobowe, rzeczowe, weksle, ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności pieniężnych; Zapewnienie należytej jakości nabywanych rzeczy i usług: rękojmia, gwarancja, zaliczka, zadatek, kara umowna, kaucja, wadium, inne klauzule umowne.
 • Regulacja działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim: reguły handlu wewnątrzwspólnotowego i z państwami trzecimi, swobodny przepływ osób i pracowników, swoboda działalności gospodarczej i świadczenia usług, wspólnotowe reguły konkurencji, ochrona konsumenta.
 • Podatki w działalności gospodarczej: Ordynacja podatkowa, Podatki dochodowe, VAT i akcyza w Polsce i UE, postępowanie podatkowe, analiza podatkowa.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Przedsiębiorcy a ochrona konsumenta: niedozwolone postanowienia umowne, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność za produkt, kredyt konsumencki.
 • Prawo karne w działalności gospodarczej: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, szczególne przepisy karne.
 • Postępowanie przed sądami i organami administracji: podstawy postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego dla przedsiębiorców, sądownictwo polubowne.

Blok uzupełniający – Zagadnienia organizacyjno-ekonomiczne 

 • Podstawy mikroekonomii.
 • Podstawy organizacji i zarządzania.
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw.
 • Negocjacje w biznesie.

Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

Skip to content